การศึกษาแนวโน้มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์นานาชาติ =

Trends in International Science Study 2007 /

ปรีชาญ เดชศรี, เกตุวดี กัมพลาศิริ

Main Author: ปรีชาญ เดชศรี
Other Authors: สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จำกัด, 2552
Subjects: วิทยาศาสตร์ –– การศึกษาและการสอน –– การประเมิน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: Q181.A2 ป469บ 2552
Copy 1
Available