รายงานการวิจัย ปัจจัยด้านสังคมและสื่อที่มีความสัมพันธ์กับการเริ่มมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นตอนตนในโรงเรียน เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล =

Social And Mass Media Factors The Elements Related To The First Sexual Intercourse Of Early Teenagers In Schools In Bangkok Metropolis And Its Vicinity /

ชุติมณฑน์ รัตนวิบูลย์ และคณะ

No Cover Image
Main Author: ชุติมณฑน์ รัตนวิบูลย์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2552
Subjects: วัยรุ่น –– พฤติกรรมทางเพศ
วัยรุ่น
พฤติกรรมทางเพศ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HQ27 ช616ร 2552
Copy 1
Available