การวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคุณธรรมจริยธรรมของคนไทย /

นงลักษณ์ วิรัชชัย, รุ่งนภา ตั้งจิตรเจริญกุล

No Cover Image
Main Author: นงลักษณ์ วิรัชชัย
Other Authors: รุ่งนภา ตั้งจิตรเจริญกุล, ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิค, 2551
Series: ชุดโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชี้คุณธรรมจริยธรรม : การพัฒนาและพัฒนาการ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: BJ1185.T5 น149ก 2551
Copy 1
Available