เอกสารประกอบการบรรยาย วิชา BM 613 การจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation Management) /

กคพล อนุฤทธิ์

No Cover Image
Other Authors: ภคพล อนุฤทธิ์, บรรยาย, มหาวิทยาลัยรามคำแหง. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.],
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: BF441 อ884
Copy 1
Available