โครงการศึกษาวิจัยวัสดุก่อสร้างบ้าน ชนบทกรณีศึกษาเรื่องไม้โตเร็ว (ระยะที่3)

"การศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารจัดการด้านการตลาดการแปรรูปไม้โตเร็วในระบบอุตสาหกรรมชุมชน กรณีศึกษาภาคตะวันออก อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา พ.ศ.2550" /

กองวิจัยและออกแบบ ศูนย์พัฒนาการออกแบบและวิศวกรรม

No Cover Image
Other Authors: พงษ์ศักดิ์ ภัสสรมณี, กรแก้ว ไกรเพ็ชร์, วิวัฒน์ เชาวน์เรศ, สุธาดา สีหลักษณ์, นพวิชัย กอแก้ว, อัศวิน เจริญเรืองเดช, พินิจ สุวรรณรัตน์, เสกสรร อารีเอื้อ, กองวิจัยและออกแบบ. ศูนย์พัฒนาการออกแบบและวิศวกรรม
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท.: ม.ป.พ.], 2551
Subjects: โครงการวัสดุก่อสร้างบ้านชนบท
ไม้
วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information