สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม /

รัชนี เอมะรุจิ, บรรณาธิการ ; กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Other Authors: รัชนี เอมะรุจิ, บรรณาธิการ, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2540
Subjects: สิริกิติ์ พระบรมราขินีนาถ, –– สมเด็จพระนางเจ้า, –– 2475- –– พระราชกรณียกิจ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS578.32.ส731 ส243
Copy 1
Available

Main, Cataloging Dept.

Call Number: INPROCESS
Copy 3
Cataloging Quick Book

Satit School, Reference

Call Number: 923.1593 ส243
Copy 2
Library use only