รวมบทความวิชาการสอนเขียนอย่างสร้างสรรค์และสมานฉันท์ด้วยภาษาวัฒนธรรม /

ธเนศ เวศร์ภาดา, บรรณาธิการ ; ฐนธัช กองทอง, บรรณาธิการ

Other Authors: ธเนศ เวศร์ภาดา, บรรณาธิการ, ฐนธัช กองทอง, บรรณาธิการ, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. คณะมนุษยศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไาทย, 2551
Subjects: ภาษาไทย -- สำนวนโวหาร
ภาษาไทย -- การใช้ภาษา
ภาษากับวัฒนธรรม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: P35.T5 ร155 2551
Copy 1
Available