« Back to Record

Record Citations

APA Citation

พรทิพย์ อินทจักร์, โครงการสื่อพื้นบ้านเพื่อการลดละเลิกเหล้า, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), & มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. หนังสือถอดบทเรียนประสบการณ์การทำงานของภาคี โครงการสื่อพื้นบ้านเพื่อการลด ละเลิกเหล้า. เชียงใหม่: โครงการสื่อพื้นบ้านเพื่อการลดละเลิกเหล้า.

MLA Citation

พรทิพย์ อินทจักร์, โครงการสื่อพื้นบ้านเพื่อการลดละเลิกเหล้า, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), and มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. หนังสือถอดบทเรียนประสบการณ์การทำงานของภาคี โครงการสื่อพื้นบ้านเพื่อการลด ละเลิกเหล้า. เชียงใหม่: โครงการสื่อพื้นบ้านเพื่อการลดละเลิกเหล้า.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.