การศึกษาอัตมโนทัศน์ของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุราษฎ์ร่วมจิต อำเภอทุ่งเสลียม จังหวัดสุขโขทัย /

กานติมา ศรีสมศักดิ์ และคนอื่นๆ

No Cover Image
Other Authors: จตุพล ท้าวบุญยืน, กานติมา ศรีสมศักดิ์, ณัฐพงศ์ บรรจบ, วีระ ผ่องศรี, สิริกัญญา คำภิระปาวงศ์, อานุทัศน์ ปานชัย, มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะสาธารณสุขศาสตร์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: 2548
Subjects: ผู้สูงอายุ –– การศึกษา
การรับรู้ตนเอง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: WA20.5 ก522 2548
Copy 0
Available