« Back to Record

Record Citations

APA Citation

ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร (KU-FIRST), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, & มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะอุตสาหกรรมเกษตร. (2552). การจัดการความปลอดภัยอาหารสำหรับ SME โดยระบบ Pre-HACCP (พิมพ์ครั้งที่ 2.). กรุงเทพฯ: หจก. พรี-วัน.

MLA Citation

ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร (KU-FIRST), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, and มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะอุตสาหกรรมเกษตร. การจัดการความปลอดภัยอาหารสำหรับ SME โดยระบบ Pre-HACCP. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: หจก. พรี-วัน, 2552.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.