เอกสารฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร ICT :

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเสริมสร้างมาตรฐานบุคลากรด้าน ICT ที่ตรงกับความต้องการขอบอุตสาหกรรม ICT ระยะที่ 2 /

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Other Authors: กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552
Subjects: ภาษาอังกฤษ –– การใช้ภาษา
ภาษาอังกฤษ –– บทสนทนาและวลี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: PE1116.P6 อ884 2552
Volume ล.1 Copy 1
Available
Volume ล.2 Copy 1
Available
Volume ล.3 Copy 1
Available