« Back to Record

Record Citations

APA Citation

สฤณี อาชวานันทกุล, & บุญชัย แซ่เงี้ยว. (2552). ล่องคลื่นโลกาภิวัตน์ =: Hot, Round, and Crowded. กรุงเทพฯ: โอเพ่นบุ๊กส์.

MLA Citation

สฤณี อาชวานันทกุล, and บุญชัย แซ่เงี้ยว. ล่องคลื่นโลกาภิวัตน์ =: Hot, Round, and Crowded. กรุงเทพฯ: โอเพ่นบุ๊กส์, 2552.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.