« Back to Record

Record Citations

APA Citation

ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา, & จณัญญา เตรียมอนุรักษ์. (2552). ผู้นำ อำนาจ: ประวัติศาสตร์ และการเมืองใหม่. กรุงเทพฯ: Openbooks.

MLA Citation

ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา, and จณัญญา เตรียมอนุรักษ์. ผู้นำ อำนาจ: ประวัติศาสตร์ และการเมืองใหม่. กรุงเทพฯ: Openbooks, 2552.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.