« Back to Record

Record Citations

APA Citation

กระทรวงมหาดไทย. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย. (2552). คู่มือเตรียมความพร้อมรับภัยจากคลื่นสึนามิของชุมชน (พิมพ์ครั้งที่ 2.). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

MLA Citation

กระทรวงมหาดไทย. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย. คู่มือเตรียมความพร้อมรับภัยจากคลื่นสึนามิของชุมชน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2552.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.