ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยนเรศวร /

กฤษดา โม้เวียง, จรัญญู ทองเอนก และสมศักดิ์ ปาอินทร์

No Cover Image
Main Author: กฤษดา โม้เวียง
Other Authors: จรัญญู โม้เวียง, สมศักดิ์ ปาอินทร์, มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะสาธารณสุขศาสตร์
Format: RESEARCH
Language: Tahitian
Published: 2550
Subjects: คณะสาธารณสุขศาสตร์
พฤติกรรมสุขภาพ
การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
มหาวิทยาลัยนเรศวร. -- นักศึกษา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Med Stack (3rd Fl.)

Call Number: WA20.5 ท380ป 2551
Copy 0
Available