องค์เอกอัครศาสนูปถัมภก พระผู้ทรงอุปถัมภ์ศาสนา /

กระทรวงวัฒนธรรม

กรมการศาสนา.

Other Authors: กรมการศาสนา. กระทรวงวัฒนธรรม
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2552
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, –– พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, –– 2470-2559.
ภูมิพลอดุลยเดช, –– พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, –– 2470-2559 –– พระราชกรณียกิจ
คริสต์ศาสนา –– ไทย
นิกายคาทอลิก –– ไทย
ชาวไทย –– ศาสนา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: DS586.8 อ117 2552
Copy 4
Available
Copy 3
Available

Satit School, Reference

Call Number: 923.1593 ก521อ 2552
Copy 2
Library use only
Copy 0
Library use only