สังคมวิทยา : Sociology /

จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ และคณะ

Main Author: จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์
Other Authors: เสาวคนธ์ สุดสวาสดิ์, เฉลียว ฤกษ์รุจิพิมล, ประพีร์ วิริยะสมบูรณ์, สุดา ภิรมย์แก้ว, สุรพันธ์ เพชราภา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10.
Subjects: สังคมวิทยา
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
วัฒนธรรมไทย
ปัญหาสังคม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Education, Stack

Call Number: 301 จ344ส 2545
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available