คู่มือสำหรับเภสัชกร :

การดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยโรคเอดส์ /

บรรณาธิการ, ปรีชา มนทกานติกุล ... [และคนอื่นๆ]

Other Authors: ปรีชา มนทกานติกุล,, สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย), 2550
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: ผู้ติดเชื้อเอชไอวี การดูแล
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี การรักษาด้วยยา
โรคเอดส์ ผู้ป่วย การดูแล
Acquired Immunodeficiency Syndrome Therapy
Immunologic Deficiency Syndromes
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Satit School, Stack

Call Number: 616.9792 ค695 2551
Copy 2
Available