คู่มือสำหรับเภสัชกร :

การดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยโรคเอดส์ /

บรรณาธิการ, ปรีชา มนทกานติกุล ... [และคนอื่นๆ]

Other Authors: ปรีชา มนทกานติกุล,, สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย), 2550
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: ผู้ติดเชื้อเอชไอวี –– การดูแล
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี –– การรักษาด้วยยา
โรคเอดส์ –– ผู้ป่วย –– การดูแล
Acquired Immunodeficiency Syndrome –– Therapy.
Immunologic Deficiency Syndromes.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!