« Back to Record

Record Citations

APA Citation

สำนักวิจัยเศรษฐกิจและประมวลผล. (2552). โครงการสำรวจทัศนคติและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ระยะที่ 2 สาธารณรัฐฝรั่งเศส: รายงานฉบับสมบูรณ์เสนอต่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ: เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมนเนจเม้นท์.

MLA Citation

สำนักวิจัยเศรษฐกิจและประมวลผล. โครงการสำรวจทัศนคติและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ระยะที่ 2 สาธารณรัฐฝรั่งเศส: รายงานฉบับสมบูรณ์เสนอต่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ: เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมนเนจเม้นท์, 2552.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.