รายงานการประเมินตนเอง (1 มิถุนายน 2551 - 31 พฤษภาคม 2552) ประจำปีการศึกษา 2551 =

Self Assessment Report 2008 KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY /

โดย คณะกรรมการตรวจประเมินภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

No Cover Image
Other Authors: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กำแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 2552
Subjects: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร -- การประเมิน
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: LB2324 ร451 2552
Copy 1
Available