ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการเสริมสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ =

Influential factors in the purchasing decision on value added services for mobile telephone of Dhurakij Pundit University Students /

วรนล สายทวี

No Cover Image
Main Author: วรนล สายทวี
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2551
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการโทรคมนาคม))--มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2551.
Subjects: โทรศัพท์เคลื่อนที่
นักศึกษา -- พฤติกรรม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!