การศึกษาสังคมพืชสมุนไพรและภูมปัญญาท้องถิ่นด้านการใช้พืชสมุนไพรในระบบนิเวศป่าบุ่ง ป่าทาม ป่าอาลอ-โดนแบน ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ =

The Study of Herbal Plant Community and Local Wisdom on the Use of Herbal plants in Arior-Donban Seasonally-Flooded Forest Ecosystem, Tambon Nadee, Muang Distric, Surin Province /

สุมณฑา ก่อแก้ว

No Cover Image
Main Author: สุมณฑา ก่อแก้ว
Format: THESIS
Language: English
Published: 2551
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2551.
Subjects: สมุนไพร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: QK99 ส839ก 2551
Copy 1
Available