เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย =

Occupational health and safety management /

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Corporate Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1.
Subjects: Accidents, Occupational.
Occupational Health.
Occupational Medicine.
Safety Management.
อาชีวอนามัย –– การจัดการ.
ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Med Stack (3rd Fl.)

Call Number: WA485 ส747อ 2552
Volume ล.1 Copy 1
Available