ลักษณะไทย /

บรรณาธิการ, พันเอกหญิง นิออน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช

Other Authors: พิริยะ ไกรฤกษ์, 2485-, แสงอรุณ รัตกสิกร, 2465-2522, มนตรี ตราโมท, 2443-2538, นิออน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา,บรรณาธิการ, คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว., 2454-2538,, ธนาคารกรุงเทพ
Format: REFFERENCE
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน), 2551
Subjects: พระพุทธรูป
ศิลปกรรมพุทธศาสนา
ประติมากรรมพุทธศาสนา
พุทธศาสนา
โบราณคดี
มนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ ไทย
สถาปัตยกรรมไทย
ประติมากรรม ไทย
กษัตริย์และผู้ครองนคร ไทย
ชนชั้นในสังคม
วัฒนธรรมไทย
ศิลปะการแสดง ไทย
ดนตรีไทย
นาฏศิลป์ไทย
ดนตรีพื้นบ้าน
การเต้นรำพื้นเมือง
ศิลปหัตถกรรมไทย
ศิลปกรรมพื้นเมืองไทย
การละเล่น
ศิลปกรรมไทย
หัตถกรรมไทย
เครื่องมือเครื่องใช้ในบ้าน ไทย
ช่างฝีมือ
ความเชื่อ
พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม
การละเล่น ไทย
ไทย อารยธรรม
ไทย ความเป็นอยู่และประเพณี
ไทย รวมเรื่อง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: DS562 ล225 2551
Volume ล.3 Copy 2
Available
Volume ล.2 Copy 2
Available
Volume ล.4 Copy 2
Available
Volume ล.1 Copy 2
Available