ลักษณะไทย /

บรรณาธิการ, พันเอกหญิง นิออน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช

Other Authors: พิริยะ ไกรฤกษ์, 2485-, แสงอรุณ รัตกสิกร, 2465-2522, มนตรี ตราโมท, 2443-2538, นิออน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา,บรรณาธิการ, คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว., 2454-2538,, ธนาคารกรุงเทพ
Format: REFFERENCE
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน), 2551
Subjects: พระพุทธรูป
ศิลปกรรมพุทธศาสนา
ประติมากรรมพุทธศาสนา
พุทธศาสนา
โบราณคดี
มนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ -- ไทย
สถาปัตยกรรมไทย
ประติมากรรม -- ไทย
กษัตริย์และผู้ครองนคร -- ไทย
ชนชั้นในสังคม
วัฒนธรรมไทย
ศิลปะการแสดง -- ไทย
ดนตรีไทย
นาฏศิลป์ไทย
ดนตรีพื้นบ้าน
การเต้นรำพื้นเมือง
ศิลปหัตถกรรมไทย
ศิลปกรรมพื้นเมืองไทย
การละเล่น
ศิลปกรรมไทย
หัตถกรรมไทย
เครื่องมือเครื่องใช้ในบ้าน -- ไทย
ช่างฝีมือ
ความเชื่อ
พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม
การละเล่น -- ไทย
ไทย -- อารยธรรม
ไทย -- ความเป็นอยู่และประเพณี
ไทย -- รวมเรื่อง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: DS562 ล225 2551
Volume ล.3 Copy 2
Available
Volume ล.2 Copy 2
Available
Volume ล.4 Copy 2
Available
Volume ล.1 Copy 2
Available