ดัชนีการพัฒนามิติหญิงชายของประเทศไทย =

(Gender-related Development Index Plus : GDI Plus) /

สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Other Authors: สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2553
Subjects: สตรีกับการพัฒนา -- ไทย -- สถิติ
บุรุษ -- ไทย -- สถิติ
ไทย -- ภาวะสังคม -- สถิติ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HQ1075.5.T5 ด331 2552
Copy 3
Available