การซักประวัติและตรวจร่างกายในเด็ก /

บรรณาธิการ, นวลจันทร์ ปราบพาล...[และคนอื่นๆ]

Other Authors: นวลจันทร์ ปราบพาล,, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Diagnosis –– in infancy & childhood.
Medical History Taking –– in infancy & childhood.
Physical Examination –– in infancy & childhood.
เด็ก –– การตรวจร่างกาย.
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์.
การตรวจร่างกาย –– ในวัยทารกและเด็ก.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Allied Health Sci, Stack

Call Number: WS141 ก449 2549
Copy 5
Available

Nurse, Stack

Call Number: WS141 ก449 2549
Copy 1
Available
Copy 4
Checked out Due: 2020-12-2 Recall This
Copy 2
Checked out Due: 2020-12-2 Recall This
Copy 3
Checked out Due: 2020-12-22 Recall This