เครื่องวัดสัญญาณไฟฟ้าโดยแสดงลักษณะของสัญญาณทางเครื่องคอมพิวเตอร์ =

OSCILLOSCOPE ON PERSONAL COMPUTER /

ณรงค์ศักดิ์ วงษ์ประเสริฐ, สกล เขียวลำยอง, สาโรช ยังสนิท

No Cover Image
Main Author: ณรงค์ศักดิ์ วงษ์ประเสริฐ
Other Authors: สกล เขียวลำยอง, สาโรช ยังสนิท
Format: BACHELOR PROJECT
Language: Thai
Published: 2544
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2544.
Subjects: ไฟฟ้า
Online Access: ฉบับเต็ม (Fulltext)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม (Fulltext)

SciTech, Audio Visual

Call Number: CD-EN0099
Copy 1
Available