มาตรฐานและตัวชี้วัดความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย =

Thailand National Standard and Indicators on Gender Equality /

สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Other Authors: สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552
Subjects: สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ความเสมอภาค
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: HM821 ม646 2552
Copy 1
Available