มาตรฐานและตัวชี้วัดความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย =

Thailand National Standard and Indicators on Gender Equality /

สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Other Authors: สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552
Subjects: สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ความเสมอภาค
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!