การประชุมทางวิชาการนเรศวรวิจัย.

Naresuan Research Conference 2010 "Sustainable Ways of Living Based on a Sufficiency Economy" 29-31 กรกฎาคม 2553 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ ม. นเรศวร /

ครั้งที่ 6 "วิถีชีวิตยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง" =

งานส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

Other Authors: การประชุมทางวิชาการ นเรศวรวิจัย., มหาวิทยาลัยนเรศวร. งานส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัย
Format: RESEARCH
Language: Thai
Subjects: มหาวิทยาลัยนเรศวร -- การประชุม -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Law, Government

Call Number: Z5055.T5N3 ก475ก 2553
Copy 5
Available
Copy 6
Available

Social, Stack

Call Number: Z5055.T5N3 ก475ก 2553
Copy 4
Not available
Copy 3
Not available

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: Z5055.T5N3 ก475ก 2553
Copy 1
Available