การประชุมทางวิชาการนเรศวรวิจัย.

Naresuan Research Conference 2010 "Sustainable Ways of Living Based on a Sufficiency Economy" 29-31 กรกฎาคม 2553 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ ม. นเรศวร /

ครั้งที่ 6 "วิถีชีวิตยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง" =

งานส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

Other Authors: การประชุมทางวิชาการ นเรศวรวิจัย., มหาวิทยาลัยนเรศวร. งานส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัย
Format: RESEARCH
Language: Thai
Subjects: มหาวิทยาลัยนเรศวร -- การประชุม -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!