การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนสวนลุมพินี /

ทรงสิริ เฉลิมชัยกิจ

No Cover Image
Main Author: ทรงสิริ เฉลิมชัยกิจ
Format: BOOKS
Language:
Published: 2553
Thesis Information: สารนิพนธ์ (ร.ป.ม. (นโยบายสาธารณะ))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553.
Subjects: รัฐประศาสนศาสตร์ -- วิจัย
หอ้งสมุดประชาชนสวนลุมพินี -- ผู้ใช้บริการ -- ความพึงพอใจ
MPA -- NUBKK
MPA
MPA53
Online Access: หน้าปก
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Fulltext
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปก
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Fulltext