พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 5)พ.ศ.2551) ระเบียบของที่ประชุมตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2543 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2548)/

มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง

Other Authors: มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2552
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.
Subjects: ศาลปกครอง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
กฎหมาย -- ไทย
ศาลปกครอง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Law, Stack

Call Number: KPT2764 พ371 2552
Copy 1
Available