« Back to Record

Record Citations

APA Citation

สมคิด เลิศไพฑูรย์, สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, & กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา. (2553). แนวทางการพัฒนากฎหมายเพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.ที.ซี. คอมมิวนิเคชั่น.

MLA Citation

สมคิด เลิศไพฑูรย์, สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, and กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา. แนวทางการพัฒนากฎหมายเพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.ที.ซี. คอมมิวนิเคชั่น, 2553.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.