ความขัดแย้ง ความชอบธรรมและการปฏิรูประบบรัฐ :

การจัดสรรผลประโยชน์ที่เป็นธรรมในสังคมไทย = [Conflict, legitimacy and government reform : equitable allocation of resources in Thai society] : เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 11 ประจำปี 2552 /

คณะทำงาน วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า, สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

Other Authors: สถาบันพระปกเกล้า, สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง, สถาบันพระปกเกล้า. สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นนทบุรี : สถาบัน, 2552
Subjects: ความขัดแย้งทางสังคม -- ไทย
ความขัดแย้งทางสังคม -- ไทย -- การประชุม
ความชอบธรรมของรัฐบาล -- ไทย -- การประชุม
ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- การประชุม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Law, Stack

Call Number: JQ1745 ค181 2552
Copy 1
Available