« Back to Record

Record Citations

APA Citation

สุขุม เฉลยทรัพย์. (2553). งานวิจัยเรื่องรูปแบบการส่งเสริมการอ่านของเด็กปฐมวัยในทรรศนะครูและผู้ปกครอง. [ม.ป.ท: ม.ป.พ.].

MLA Citation

สุขุม เฉลยทรัพย์. งานวิจัยเรื่องรูปแบบการส่งเสริมการอ่านของเด็กปฐมวัยในทรรศนะครูและผู้ปกครอง. [ม.ป.ท: ม.ป.พ.], 2553.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.