การรับรู้เกี่ยวกับพลวัตรการเมืองและรากเหง้าทางความคิดของคนชนบทไทย ต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง : กรณีศึกษาประชาชน ในเขตเลือกตั้งที่ 1 และ 2 จังหวัดพิจิตร =

The perceptions toward political dynamics and the original of thought of thai rural in political participation : a case study of constituency 1 and 2 in phichit province /

อภิไท สอนทอง

No Cover Image
Main Author: อภิไท สอนทอง
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2553
Subjects: การมีส่วนร่วมทางการเมือง –– ไทย
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: JQ1749.A15 อ254ก 2553
Copy 1
Available