พลวัตทางสังคมของครอบครัวในพื้นที่มรดกโลกศึกษาเปรียบเทียบ ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว =

SOCIAL DYANAMICS OF FAMILY IN WORLD HERITAGE SITES : COMPARATIVE STUDY OF THAILAND AND LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC /

วศิน ปัญญาวุธตระกูล

No Cover Image
Main Author: วศิน ปัญญาวุธตระกูล
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2553
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ด. (พัฒนาสังคม))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553.
Subjects: ครอบครัว
ปริญญาเอก
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บทที่6
บทที่7
บทที่8
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บทที่6
บทที่7
บทที่8
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: HQ743 ว357พ 2553
Copy 1
Available