บทสรุปสำหรับผู้บริหารเรื่องปัจจัยด้านสังคมและสื่อที่มีความสัมพันธ์กับการเริ่มมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นตอนต้นในโรงเรียน เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล =

Social And Mass Media Factors : The Elements Related To The First Sexual Intercourse Of Early Teenagers In SchooIs In Bangkok Metropolis And Its Vicinity /

ชุติมณฑน์ รัตนวิบูลย์

No Cover Image
Main Author: ชุติมณฑน์ รัตนวิบูลย์
Other Authors: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2552
Subjects: วัยรุ่น –– พฤติกรรมทางเพศ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information