แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตลาดโคยกี๊ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี/

ทิพยา เศรษฐพัฒน์

No Cover Image
Main Author: ทิพยา เศรษฐพัฒน์
Format: BOOKS
Language:
Published: 2553
Thesis Information: สารนิพนธ์ (ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553.
Subjects: การท่องเที่ยว -- วิจัย
ตลาดโดยกี้ -- การท่องเที่ยว -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
Hotel -- NUBKK
Hotel -- TP
Hotel53 -- TP
Online Access: หน้าปก
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Fulltext
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปก
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Fulltext