« Back to Record

Record Citations

APA Citation

เสวียน เปรมประสิทธิ์, พันธ์ทิพย์ กล่อมเจ๊ก, ปรียานันท์ แสนโภชน์, ดวงพร เปรมจิต, วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก, กิตติ สัจจาวัฒนา, สันธิวัฒน์ พิทักษ์ผล, วาสนา ณ ฝั้น, เกรียงไกร สีตะพันธุ์, วรากร ปิ่นขันธยงค์, ศิริลักษณ์ ตันเจริญ, เนวิชญานิ์ วุฒินิธิศานันท์, นิรมล รังสยาธร, เด่น เครือสาร, สุภัค มหัทธนพรรค, สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ, & ตฤณ เสรเมธากุล. (2552). รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีที่ 2. [ม.ป.ท.: ม.ป.พ.].

MLA Citation

เสวียน เปรมประสิทธิ์, et al. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีที่ 2. [ม.ป.ท.: ม.ป.พ.], 2552.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.