ปัญหาทางอายุรศาสตร์ในเวชปฏิบัติ =

Medical problems in clinical practices /

บรรณาธิการ, วสันต์ สุเมธกุล, สมนึก สังฆานุภาพ, ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล.

Other Authors: วสันต์ สุเมธกุล,, สมนึก สังฆานุภาพ,, ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล,, มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาอายุรศาสตร์.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Clinical Medicine –– methods.
Internal Medicine –– methods.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Med Stack (3rd Fl.)

Call Number: WB115 ป525 2553
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 5
Available

Dentistry, Stack

Call Number: WB115 ป525 2553
Copy 4
Available

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WB115 ป525 2553
Copy 1
Available