การเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอ็ชไอวีในประชากรกลุ่มต่าง ๆ และสถานการณ์ผู้ป่วยเอดส์ประเทศไทยปี พ.ศ. 2552 /

บรรณาธิการ, กีรติกานต์ กลัดสวัสดิ์ และ เฉวตสรร นามวาท

No Cover Image
Corporate Author: กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค. สำนักระบาดวิทยา.
Other Authors: กีรติกานต์ กลัดสวัสดิ์,, เฉวตสรร นามวาท,, กรมควบคุมโรค. สำนักระบาดวิทยา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นนทบุรี : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2553
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: การติดเชื้อเอชไอวี ไทย
โรคเอดส์ พฤติกรรมทางเพศ
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ไทย พฤติกรรมทางเพศ
Immunologic Deficiency Thailand
Acquired immunodeficiency Syndrome Thailand
HIV Infection Thailand
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: สร 8.2/ ส639ก 2553
Copy 1
Available