กรณีศึกษาและวิเคระห์อุณหภูมิที่มีผลต่อประสิทธิภาพของมอเตอร์เหนี่ยวนำ

Study and analyze the temperature that affect the efficiency of introduction motor/

จารึก จันทร์พุฒ, ทิวทัศน์ คำหลวงแว่น

No Cover Image
Main Author: จารึก จันทร์พุฒ
Other Authors: ทิวทัศน์ คำหลวงแว่น
Format: CD-ROM
Language: Thai
Published: 2551
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551.
Subjects: มอเตอร์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

SciTech, Audio Visual

Call Number: CD-EN0618
Copy 1
Available
Copy 2
Available