« Back to Record

Record Citations

APA Citation

มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร. (2553). การสัมมนทางวิชาการเรื่อง "สถานการณ์ ปัญหา ศักยภาพ และแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำยม เพื่อประชาชนภาคเหนือ". [ม.ป.ท.: ม.ป.พ.].

MLA Citation

มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร. การสัมมนทางวิชาการเรื่อง "สถานการณ์ ปัญหา ศักยภาพ และแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำยม เพื่อประชาชนภาคเหนือ". [ม.ป.ท.: ม.ป.พ.], 2553.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.