การสัมมนทางวิชาการเรื่อง "สถานการณ์ ปัญหา ศักยภาพ และแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำยม เพื่อประชาชนภาคเหนือ" /

โดย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

No Cover Image
Other Authors: มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร
Format: n/a
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2553
Subjects: การจัดการลุ่มน้ำยม –– ไทย (ภาคเหนือ)
ลุ่มน้ำยม –– ไทย (ภาคเหนือ) –– การจัดการลุ่มน้ำ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ –– ไทย (ลุ่มน้ำยม)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information