« Back to Record

Record Citations

APA Citation

กาญจนา แก้วเทพ, & กชกร ชิณะวงศ์. (2553). คุณลักษณะ & วิธีวิทยา งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น. เชียงใหม่: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น.

MLA Citation

กาญจนา แก้วเทพ, and กชกร ชิณะวงศ์. คุณลักษณะ & วิธีวิทยา งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น. เชียงใหม่: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น, 2553.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.