ศึกษาความรู้พื้นฐานทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการใช้งานโปรแกรม ArcGis : กรณีศึกษาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการสร้างโรงเรียน =

An Overview of Geographic Information System and ArcGIS : Case Study of Selecting Suitable Areas for New School /

ฉัตรชัย มันตะวัตร, มานะ นิลจันทร์, รภัส อังคสิงห์

No Cover Image
Main Author: ฉัตรชัย มันตะวัตร
Other Authors: มานะ นิลจันทร์, รภัส อังคสิงห์
Format: BACHELOR PROJECT
Language: Thai
Published: 2553
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (วศ. บ. (วิศวกรรมโยธา))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553.
Subjects: ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
อาร์คจีไอเอส -- (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
ระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ -- ภูมิศาสตร์
Online Access: ฉบับเต็ม (Fulltext)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม (Fulltext)

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: G70.21 ฉ232ศ 2553
Copy 1
Available