« Back to Record

Record Citations

APA Citation

กฤษศักดิ์ สงมูลนาค, ซ่อนกลิ่น เดชพงษ์, ธีระรัตน์ พันธุ์มณี, & พัชรา เมฆสุธีพิทักษ์. (2546). การประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยทางการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ประจำปี 2545.

MLA Citation

กฤษศักดิ์ สงมูลนาค, ซ่อนกลิ่น เดชพงษ์, ธีระรัตน์ พันธุ์มณี, and พัชรา เมฆสุธีพิทักษ์. การประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยทางการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ประจำปี 2545. 2546.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.